Умови надання послуг

Публічна оферта про надання благодійної пожертви

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви  (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПО НЕВРОЛОГІЇ ТА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ», в особі Голови асоціації Свиридової Наталі Костянтинівни, яка діє на підставі Статуту (надалі – Асоціація), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

 1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта – дійсна пропозиція Асоціації, що розміщена на сайті: https://neurology.in.ua/, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Асоціації через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Асоціації.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Асоціації для досягнення певних цілей благодійної діяльності, передбачених Статутом, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Асоціації та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

 1. Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Асоціації грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Асоціації, в тому числі (але не виключно) щодо надання Асоціації благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Асоціації, тощо. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.

Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

 1. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, основними напрямками діяльності Асоціації, з яким він ознайомився на сайті: https://neurology.in.ua/.Крім того, акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, ціллю публічного збирання коштів, а також підтверджує право Асоціації використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Асоціації в розмірі, не більшому, ніж зазначений в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сторони, погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір укладений в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статті 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

 1. Права та обов’язки Асоціації

Асоціація має право:

 • отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;
 • використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Асоціації у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Фонд зобов’язаний:

 • У випадку використання Благодійних пожертв не за їх цільовим призначенням або в порушення цього Договору, повернути грошові кошти в сумі, що була використана не за цільовим призначенням Благодійнику за його письмовою вимогою.
 1. Права Благодійника

Благодійник має право:

 • здійснювати контроль за використанням Асоціації Благодійної пожертви за цільовим призначенням;
 • письмово вимагати повернення Асоціації Благодійної пожертви у випадку виявлення фактів її використання Фондом не за цільовим призначенням.
 1. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність Асоціації, що стосується публічного збирання коштів, здійснюється за місцезнаходженням Асоціації.

 1. Строк збирання коштів

Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Асоціації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Асоціації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://neurology.in.ua/.

9.Порядок використання Благодійних пожертв

Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Асоціації та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Асоціації використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Асоціації. Отримані Асоціацією Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.    

 1. Відповідальність Асоціації

Асоціація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Асоціації та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

 1. Порядок загального доступу до інформації Асоціації.

Інформація розкривається Асоціацією в порядку та в обсягах, передбачених законодавством України.

 1. Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору.

 1. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Асоціації та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Асоціацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Асоціація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

 

 

 

Додаток 1

до Публічної оферти про

надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПО НЕВРОЛОГІЇ ТА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПО НЕВРОЛОГІЇ ТА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ», надалі – «Асоціація», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, – з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Асоціації, інших локальних актів Асоціації.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних контрагентів Асоціації,, виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Асоціації, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних, що включені до вказаної бази персональних даних, третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений(а) про включення моїх персональних даних до бази персональних даних контрагентів Асоціації, цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про місцезнаходження персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання   згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.